Uspješno smo završili radove na izgradnji SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN, koje je smješteno na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku, nizvodno od riječne državne luke od rkm 12+250 do rkm 12+450.  Radovi su  izvršeni u suradnji sa našim poslovnim partnerima. Naručitelj radova je Javna ustanova Lučka uprava Osijek.

Slika 1: Lokacija sportskog pristaništa „Nemetin“ u Osijeku

Pristanište je izvedeno u obliku plutajućeg gata, postavljenog od rkm 12+250 do 12+450 na području planiranog lučkog područja Luke Osijek na desnoj obali Drave. Gat se sastoji od 10 dvanaest metarskih pontona od PEHD-a. Širina gazišta palube pontona je 2m. Svaki ponton ima po 4 fingera za privez brodica.

Sidrenje pontona se izvršilo pobijanjem čeličnih nosivih stupova duljine 16,0 m od čega je cca. 6,5 m zabijeno u tlo, a cca. 9,5 m viri van. Stupovi su  promjera f273,0 mm.

Radovi pobijanja čeličnih stupova, produbljenja korita na lokaciji pristaništa, te radovi na  uređenju obale i izgradnji AB oslonca za pristupni mostu su svi izvršeni uz uporabu naše plovne mehanizacije.

Pristanište je izgrađeno na način da omogući jednostavan i siguran vez, te uplovljavanje i isplovljavanje čamaca. Pristanište osigurava vez za 40 + 6 plovila.