Zbog velike količine donosa riječnog nanosa,  te dugogodišnje zabrane radova potrebne regulacije korita vodotoka, rijeka Drava izrazito nekontrolirano meandrira, te dolazi do kontinuiranog obrušavanja obala, te stvaranja većih plićaka i sprudova u koritu vodotoka. Posljedica navedenih procesa je značajno smanjenje proticajnog profila vodotoka na određenim dionicima koje ozbiljno povećavaju rizik od poplava pri dolasku većeg vodnog vala, formiranje ledenih barijera u zimskim mjesecima, te onemogućuju plovidbu rijekom Dravom.

Jedna od kritičnih dionica za formiranje ledenih barijera i povećan rizik od poplava zbog vrlo male propusne moći korita Drave nastale zbog navedenih procesa, te cestovnog mosta koridora Vc i cestovnog mosta osječke zapadne obilaznice, je dionica od rkm 30+000 do rkm 32+500.

Dionica rijeke Drave od rkm 30+000 do rkm 32+500 je potez vrlo širokog korita sa izrazito malim dubinama unutar regulacijskih linija na kojem se formirao veliki sprud u vodotoku.

S obzirom na navedene probleme na predmetnoj dionici, na temelju Zakona o vodama i u skladu sa svim propisanim mjerama zaštite prirode, započela je realizacija poslova održavanja voda zahvatom uklanjanja viška nanosa iz korita vodotoka na predmetnoj lokaciji Bokroš.

Realizaciju navedenih radova izvršavamo sa našim samohodnim plovnim refulerom PAPUK i višenamjenskim plovnim bagerom RAK, te ostalom potrebnom građevinskom mehanizacijom.

Elaboratom zaštite okoliša, a na osnovi snimaka korita i izradom modela utvrđeno je da treba ukloniti 460.000 m3 viška nanosa.

S obzirom na veći broj državnih i EU projekta građenja javnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku na području Slavonije, uklonjeni materijal će naručitelji radova upotrijebiti za njihovu izgradnju.