Jedan od kapitalnih projekata u gradu Vukovaru, koji realiziraju Hrvatske vode u suradnji sa Gradom Vukovarom, je  projekt uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala. Ukupna dužina zahvata iznosi 3,64 km.

Naše društvo u suradnji sa partnerima, izvodi radove izgradnje prve i druge faze uređenja obale i korita rijeke Vuke u centru grada Vukovara u dužini od 400 metara od ušća Vuke u rijeku Dunav. U sklopu projekta je i izgradnja gumene pregrade u koritu rijeke Vuke, koja će u buduće u vrijeme niskih vodostaja Dunava, osigurati trajni minimalni vodostaj rijeke Vuke dubine do 3 metra.

Predmetni radovi obuhvaćaju radove uklanjanja stare i izgradnju nove obaloutvrde na obje obale rijeke Vuke, izradu kamene nožice i obloge obaloutvrde betonskim blokovima, izmuljenje i profiliranje korita rijeke Vuke, humusiranje gornjeg pokosa obaloutvrde, te izgradnju pristupnih stubišta sa visoke obale do korita rijeke Vuke.

Ugovorene radove izvode naši djelatnici sa strojevima i opremom u vlasništvu našeg društva pod stručnim vodstvom inženjera gradilišta.