Za naručitelja radova AGENCIJU ZA VODNE PUTOVE, HIDROGRADNJA je uspješno završila ugovorene radove OSIGURANJA PROKOPA NA RIJECI DRAVI.

Ukupan projekt, koji se u okviru raspoloživih financijskih sredstava, realizira tijekom više godina, ove godine bi trebao biti potpuno završen. Na ovaj način se izvršila potpuna zaštita desne obale prokopa od daljnje erozije, te se na taj način ostvaruju uvjeti da se u potpunosti zatvori protok rijeke Drave kroz akvatorij Luke Tranzit Osijek.

Predmetni projekt je zahtijevao veće količine strojnog iskopa materijala obale do projektirane regulacijske linije, te postavljanje zaštitnog kamenog madraca kazetiranog kobama radi zaštite obale od erozije.

Sve radove su izvršili radnici HIDROGRADNJE, vlastitim plovnim sredstvima i drugom građevinskom mehanizacijom.