U Osijeku je u tijeku realizacija velikog infrastrukturnog projekta izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka.  Trasa sjevernog kolektora se najvećim dijelom proteže uz desnu obalu rijeke Drave, te je u sklopu projekta predviđena izgradnja nove i rekonstrukcija stare desne obaloutvrde rijeke Drave gradskog tipa.

Naše društvo izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji obale, te radove nasipavanja terena na dionicama trase od željezničkog mosta do stare luke Tranzit (dionica 6.), te od stare luke Tranzit do bivše osječke Kožare ( dionice 2. i 3.).

U sklopu naših radova, izvršili smo izgradnju potpuno nove obale gradskog tipa sa oblogom od betonskih blokova i pristupnim stubištima, te izvršili nasipavanje terena sa preko 20.000 m3 pijeska. Radovi na predmetnoj dionici 6. su u potpunosti završeni.

Na dionicama 2. i 3., nizvodno od stare Luke Tranzit, izvršili smo uklanjanje stare obaloutvrde, te je u tijeku izgradnja nove,  koja je projektom nešto izmještena na rijeku Dravu, kako bi se povećao obalni koridor za izgradnju kolektora i obalnu šetnicu.

U sklopu predmetnih radova izvršavamo radove polaganja stabilizacijskog madraca, izgradnju kamene nožice obaloutvrde, zidanje kamenom u betonu krune i pokosa nožice obaloutvrde, sve betonske i armiračke radove izgradnje betonskih greda i stubišta, radove nasipavanja obale, te izgradnje obloge obaloutvrde od betonskih blokova.