IZVOĐENJE RADOVA IZ PODRUČJA VODNOG GOSPODARSTVA I HIDROTEHNIKE NA UNUTARNJIM VODNIM TOKOVIMA I ZATVORENIM VODNIM POVRŠINAMA

U sklopu državnih programa Republike Hrvatske u sektoru vodnog gospodarstva i hidrotehnike, Hidrogradnja vlastitom plovnom mehanizacijom uspješno izvodi složene građevinske radove na unutarnjim vodama, od kojih posebno izdvajamo:

 • Radovi na izgradnji i uređenju unutarnjih plovnih puteva rijeka Drave, Dunava i Save (čišćenje kinete plovnog puta i sl.)
 • Izgradnja hidrotehničkih objekata za regulaciju vodotoka, te stabilizaciju i uređenja obala (obaloutvrde gradskog tipa, stabilizacijski madraci od kamena, pera i sl.)
 • Hidrotehnički radovi pri izgradnji cestovnih i željezničkih mostova preko vodotoka (zaštita stupova u vodotoku, zaštita obala i sl.)
 • Radovi na izgradnji luka i pristaništa na unutarnjim plovnim putevima (izmuljenje akvatorija, izgradnja priveza, obala i sl.)
 • Izgradnja hidrotehničkih objekata u zaobalju (akumulacije, gravitacijske brane, nasipi za obranu od poplava, melioracijske kanalske mreže i sl.)
 • Strojna košnja i krčenje vegetacije
 • Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda,
 • Izgradnja hidrotehničkih i regulacijskih objekata u vodotocima,
 • Izvođenje radova uređenja, izgradnje i održavanja unutarnjih plovnih puteva, luka i lučica,
 • Uređenje, čišćenje i izmuljenje zatvorenih vodnih površina i tokova,
 • Iskop šljunka i pijeska iz vodotoka plovnim sredstvima.

Naši zaposlenici imaju potrebnu visoku stručnost i značajno iskustvo, te posjedujemo svu potrebnu  plovnu mehanizaciju, građevinske strojeve, vozila i ostalu opremu potrebnu za samostalno i kvalitetno izvođenje svih navedenih radova.